Вверх

ЧIа-чIаних ина ттун
ЧIалан бикIара
КIинтнил кьини кунма
Дарщу-дарккусса,
Дякъил замгьарданул
Байлсса ххалаххал
Ххяппурттал дургьуну,
КьарчI дикIан дурсса.

Вин хьумурвагу цир?
Цанна магъмунсса?
Чуври вил мурччал пиш
ЦIубарз кунмасса?
Буссиявхха ина,
Ххуй душ, ххаллилсса,
ЧIимучIалттул тIиму
ЧIаврайн къаларсса.

Вил чIаврай щавулул
Аьш щилли дурсса,
ЧIарах наниманал
Иттав кьутIлайсса,
Мурив вил ташулул
Лишан мяш тIисса,
Щар хьуну шин хьуннин
Ашкара хьусса?

Ина бакъаяв ттул
Иттах бивщусса,
«Уссар ттул гьалмагъай
Мусил машасса».
Вил мукъурттилъяхха
Лещан бувусса
Хьул-умудрал къувтIи
Ттул дакIнивусса.

Ччарчангу, ттуйн вих хьу
Къаччарчан, машав,
Мусил ашрапигур
Къалпсса бикIайсса.
Тти на ттула дакIний
Кьункьула дишав,
Вил пишлил кIуллуща
ТIитIин къашайсса.

Автор: Чанкура Курбанмагомедов

Мудрость дня

От земли до звезд

21.01.2023 • Мудрые мысли

От земли до звезд не существует простого пути Сенека ... Читать далее

Мы ♥ Ислам

Мы в Telegram

Самые читаемые