Вверх

Опубликовано: 09 сентября 2018 • Категория: Магомед-Загид Аминов

На фото с. Хосрех, Кулинский район. Это родной аул автора - Магомед-Загид Аминова

Сонетирттал яха

Я иттав бунари ябан аьркинсса.

Лаккрал учала

Аьрщи оьвт1ий дур.

Къужрал махъ

1

Щархъугу кьариртун, шагьрурдайн лавгмий,
Бигьа лавгун бурув, хъуру къадугьлай?
Ци хъунил ч1аллу бур тти зух ялугьлай,
Х1алли-ч1аллил къадай къинилийн лавхъмий?

Ци ссурулккуртри бур утти зул ссавний,
Багъирдал ва гъарал чанна савлугърай?
Ци урттул кьанкьру дур ужагъравун най,
Къумасса кюрттаву шанурдайн лавкьний?

Ц1ан-чаннахь чант1 куну, хияллал хьувкун,
Ц1унилгу хъу-ххалав дак1ру дарчувкун,
Ссай бавц1уну бурив ххал бара арши.
Урганма ухлавгсса гьаттардил ч1арав,

Оькки урттун ххявхсса вай зул къурдарав
Гьаттайсса кавс кунна хьуну дур аьрщи.

2

Гьаттайсса кавс кунна хьуну дур аьрщи.
Я бунайн оьвт1ий дур няк1сса дарарду,
Дак1 дунайн оьвт1ий дур чалагъай-арду,
Чагъирайсса урттул палц1ат1и маршри.

Хъазам гьухъа бивтнан — дюхлулул карщи,
Дак1 бюхттул дан ччинан — зунттал къаларду,
Зурзу хъама бивтнан — щюлли балайрду,
Щяллиц1ун лавч1нангу— вирххулул т1ащи!

Аввалданул аввал оьвт1ий дур оьрч1айн,
Ахир дакъа ахир оьвт1ий дур къужрайн,
Оьвт1иссагу аьрщир — абадсса каши.

Дахьва кран т1ит1а — оьвт1ий хъювхъу т1ий.
Бишлант1иссар дак1нийх арцул гюнгут1ив
Архсса яхънилусса к1яла щаращи...

Читать далее...

Опубликовано: 21 апреля 2015 • Категория: Магомед-Загид Аминов

Къув-аьс къаувкунни ссавний ттуруллал,
Къурагьсса аьрщарайн гъарал щин рут1лай.-
Адагьа дурккунни ссавния увк1нал,
Зунттавун шадлугърал зарзала рут1лай.

Аврав, зунттал къарчигъай!
Зана ивк1ссарав, Мусай?
Гюргу т1ий дур ххяллура,
Ина увк1шиву буслай.

Цими ссавнийх ссур бував
Вила няк1 ц1арал жами?
Лавсун увк1рав ссайгъатран
Иттав ц1урттари чани?

Читать далее...

Мудрость дня

От земли до звезд

21.01.2023 • Мудрые мысли

От земли до звезд не существует простого пути Сенека ... Читать далее

Мы ♥ Ислам

Мы в Telegram

Самые читаемые