Вверх

ЧIивитIуй, чIивитIуй,
Луттирал дус хьу,
Азаруннал аькьлу
Миву буссарча.

Азаруннал гьунар
Миву буссарча,
Луттирдая бизар
ТачIав машара.

Багьан бити дакIнивн
Элмулул чани,
Му чанная дува
Хияллал хъару.

Къатри дан кьаст дурнал
Гьану бизайссар,
Гьану цIакьну бивзний
ЧIюйрду лахъ шайссар.

ЧIелмуллул оьрчIангу
Хъару аьркинссар,
Вингу, ттул чIивитIуй,
Лехлан аьркинссар.


Г. М. Рашкуев

Мудрость дня

Все победы...

07.05.2019 • Мудрые мысли

"Все победы в жизни начинаются с победы над собой!" Конфуций ... Читать далее

Мы ♥ Ислам