Вверх

Ттатта уссар жул ххуйсса,

Жу лагма лаган байсса,

Хаварду буслан усттар

Т1абиаьт ххира хьусса.

Ца гъинтнил гъели кьини,

Мунал жуйн баян бунни,

Х1адур хьияра гьунттий

Т1абиаьт ххал дан бачин.

Гьанну жува кьак дуван,

К1иччава х1алларавун,

Ккаккан данна зун сурат

Лагма, ялттусса к1анттул.

К1юрххила увкра кьат1ув,

Лавхъра Гурда къалалийн,

Ттаттал т1ийкунсса сурат

Лагмара ттун ккарккунни,

Тана Вац1иллул сурат,

Хьургу махьлий бивгьуну,

Киямур ка дургьуну 

Хьурук1ул бачин бувсса.

Агь Вац1илуй, Вац1илуй,

Гъумучиял хъун пахруй,

Гьарца к1юрххил ивзтари,

Жул хьич1 дац1ай вил сурат.

Тана тинмай хъун зунтту,

Бурх1ай вышка дирхьусса, 

Инсантал бялахъан бан

Суратру ккаккан дайсса.

Гана архну Щуними,

Ялув ххяллул ща бусса,

Вич1ату ч1алан бик1ай,

Гъази-Гъумучия.

Бучбак1у бур гъаннува,

Багьт1ат1 хьуну щябивк1сса,

Канакира ттул гадрий

Ва ттул кугьлансса чурххай.

Вана Бурх1ай хъункъала,

Гъумучиял къаралчий,

Душман жуйна авчукун,

Циняв талан бат1айсса.

К1урунна-бак1у ч1арав,

Мавзалейран тарг хьусса,

Ина ххуй дунни сурат

Хъунбярнил ва чинардал.

Къюнари-бак1угу бур,

Хъанаргу махъ лабивтун,

Рах1ру дур щинал дурц1ун,

Мунил чурххайх нанисса.

Ванинни жува чайсса,

Ххуй шаврил зунтту, куну

Мюртазалил тур рирщун,

Душмантал лихъан бувсса.

Дучра урттуй гъаттара,

Кьаний яттил ттурзанну

Адархъсса Урда нухру,

Ч1ируннал дурц1уну дур.

Лух1уваллил зунттуву

Зунчая хьусса щару,

К1ичча экьнанисса

Неххал ч1урду баллай бур.

Бавт1ун бур ттул гьалмахтал,

Ттаттагу аьсавращал,

Бавчуру ах1райн хьуну

Жува т1исса чулинмай.

Оьх1раяллил ухнилу

Ккарккуна цамур сурат:

Вев кунни жува, цаннал

Тиккун бурги, увкуну.

Кьаркьала дия дагьну,

Ссалливрагу къак1улсса,

Ца чулух цулч1ал бия,

Гамур чулухгу барзу.

Цулч1а ццах куну бия,

Кьаркьаллуч1анмай гъан хьун,

Барзугу мува куццуй,

Цулк1луя нигьа бувсун.

Цуманалъяв щют1 кунни,

Барзу левххун лавгунни,

Цулч1агу сунух лавай,

Бакъа хьуну бат хьунни.

Цалаяллил ухнилу

Дия кьакнил мяъданну,

Дурну ч1ярусса кьакьгу,

Тти бавчуру х1алларав!

Гьаркасси ва Дуч1ийми,

Сундарали, Бухсаннахь,

Рух1 дакъари миннуву

Дак1 дач1лай бур ми жущал.

Вайнна, оьрч1рув, вай мурхьру,

Жунна тяхъашив дайсса,

Так школдания бувк1ун

Оьрч1ал циняв бувгьусса.

К1ура бавуру шаппай,

Хъинну рязину бияв,

Учарду ттаттахьгу жу,

Барчаллагьри вин хъунмасса.


Ученица Кумухской СШ

Мудрость дня

От земли до звезд

21.01.2023 • Мудрые мысли

От земли до звезд не существует простого пути Сенека ... Читать далее

Мы ♥ Ислам

Мы в Telegram

Самые читаемые