Вверх

Опубликовано: 03 июля 2018 • Категория: Стихи

Так ца цаласса байма –
Оьрму бувтмари оьнма,
БухIи куний бухIайма –
Мури хIакьсса байчара.

Цаламунищал архIал
ЦачIу ккаккайма дустал,
Укунмари, гьалмахтал,
ЧIарав лайкьма Идавснал (с.а.в.).

Яла бюхттулма инсан
ДакIний думари иман,
Щукру бувну думунийн,
Лаизлазисса Заннайн.

Вай гьарцазат дуначIа,
ТIайлашивугу дуссар,
Укунманан ЗанначIа
Алжан хIадурну буссар.


ИСА АБДУЛЛАЕВ | С.ВИХЬЛИ

Опубликовано: 02 июля 2018 • Категория: Стихи

Я оставила сердце в горах,
Где как пульс бьётся горный ручей,
Где закат лиловеет в очах
Одиноких бездонных ночей...

Я оставила душу в горах,
Чтоб нежил её ветерок,
Где забыла она бы про страх
И про то, как же мир был жесток...

Я сама бы осталась в горах,
Но поэт должен к людям идти,
Даже если рассыплется в прах,
Не пройдя даже части пути...


Автор: Юлия Ашихмина

Опубликовано: 18 октября 2016 • Категория: Миясат Шурпаева

«Аман, бавай гьан бити
ХIавщиял къума ратIув,
Бизар хьуннин балай тIий
Буччиннин аьтIий бикIан!?» -

ТIий бивкIун бур байчара,
На кунма, вибувцIусса,
Балай тIурчан, аьтIурчан,
РахIат хьунссара тIисса.

РатIув гьан бити учин
Бава-буттагу бакъар.
Гьан ччинийн манарда чин
Ттул заллу-залгу акъар.

Гьанагьисса дуниял –
ХIакьину вий, гьунттий ттуй,
Лагавайсса лагабаргъ –
Гьархьхьуну вий, кIюрххил ттуй.

Опубликовано: 31 августа 2016 • Категория: Даниял Магдиев

- Кисловрайсса  Аьлиллун -


БикIийча вай ххару лахъи бакъасса,

Ттул вихь барчаллагьну дакIнийхтунусса

Инава ккакканнин ттун вия бавссар,

Дустурал вияту цимилгу куссар.


Хъунмасса шагьрулий, аьрасатнаву,

Лакрал кулпатраву хъамалу хьура:

Ниттил, буттал, оьрчIал багьу-бизулий,

Къатлул узданшиврий махIаттал хьура.

Читать далее...

Опубликовано: 18 октября 2016 • Категория: Миясат Шурпаева

Яла марцIмур ссав дуссар
КIа Лакку билаятрай,
Лагма – зунттал ккюрнутIай,
Дянив – ссавнил ланжари.

Ланжарттуй – бивщу щивщу,
Чанна цIурттан лавхъусса,
Зунттал бакIай шархь ттурлу –
Чалагъайртту куннасса.

Гьаз шайссар, жалин кунма,
Барзгу зунттул хъачIниха,
БакIрай чалагъай липI тIий,
Лагмава цIуртти къавтIий.

Ххуллун макьан дуцайссар
Бярату оьрватIалгу,
ЧIяпIри ришлан бикIайссар
КIалахIилул мурхьругу.

Бухьхьияра, лак, Лаккуйн,
Зунна эмарат ккаккан, -
Ччима хIайран увайсса
Лаккуйсса хьхьунил ссувхIат.

Мудрость дня

Все победы...

07.05.2019 • Мудрые мысли

"Все победы в жизни начинаются с победы над собой!" Конфуций ... Читать далее

Мы ♥ Ислам