Вверх

Опубликовано: 18 октября 2016 • Категория: Миясат Шурпаева

«Аман, бавай гьан бити
ХIавщиял къума ратIув,
Бизар хьуннин балай тIий
Буччиннин аьтIий бикIан!?» -

ТIий бивкIун бур байчара,
На кунма, вибувцIусса,
Балай тIурчан, аьтIурчан,
РахIат хьунссара тIисса.

РатIув гьан бити учин
Бава-буттагу бакъар.
Гьан ччинийн манарда чин
Ттул заллу-залгу акъар.

Гьанагьисса дуниял –
ХIакьину вий, гьунттий ттуй,
Лагавайсса лагабаргъ –
Гьархьхьуну вий, кIюрххил ттуй.

Опубликовано: 18 октября 2016 • Категория: Миясат Шурпаева

Яла марцIмур ссав дуссар
КIа Лакку билаятрай,
Лагма – зунттал ккюрнутIай,
Дянив – ссавнил ланжари.

Ланжарттуй – бивщу щивщу,
Чанна цIурттан лавхъусса,
Зунттал бакIай шархь ттурлу –
Чалагъайртту куннасса.

Гьаз шайссар, жалин кунма,
Барзгу зунттул хъачIниха,
БакIрай чалагъай липI тIий,
Лагмава цIуртти къавтIий.

Ххуллун макьан дуцайссар
Бярату оьрватIалгу,
ЧIяпIри ришлан бикIайссар
КIалахIилул мурхьругу.

Бухьхьияра, лак, Лаккуйн,
Зунна эмарат ккаккан, -
Ччима хIайран увайсса
Лаккуйсса хьхьунил ссувхIат.

Мудрость дня

От земли до звезд

21.01.2023 • Мудрые мысли

От земли до звезд не существует простого пути Сенека ... Читать далее

Мы ♥ Ислам

Мы в Telegram

Самые читаемые