Вверх

Ина усса махIлалийн
МархIаматрал баргъ бичай.
На бумурдив чулданийн
Мунил чани къабияй.

Ина усса махIлалийх
Вил ххютулух бачара,
Бургъил ххютгу, чанигу
Ца Заннаяр учара.

Агь, ва дакIнин ци байссар,
Ци къадагъа дишайссар,
Бургъилугу, цIаннайгу
ЦIаран лахълай духьурча!

Ачу, ттул янил чаний,
Ва тирхханну, ва къюву
Ядуванну вил чаннай
Ядуванну ттул цIаннай.

Агь, ва дакIнин ци байссар,
Ци къадагъа дишайссар,
Бургъилугу, цIаннайгу
ЦIаран лахълай духьурча!

Мудрость дня

Человеческая жизнь

02.12.2021 • Мудрые мысли

«Человеческая жизнь похожа на коробку спичек. Обращаться с ней серьёзно — смешно. Обращаться несерьёзно — опасно». Рюноскэ Акутагава ... Читать далее

Мы ♥ Ислам

Мы в Telegram

Самые читаемые