Вверх

Ина усса махIлалийн
МархIаматрал баргъ бичай.
На бумурдив чулданийн
Мунил чани къабияй.

Ина усса махIлалийх
Вил ххютулух бачара,
Бургъил ххютгу, чанигу
Ца Заннаяр учара.

Агь, ва дакIнин ци байссар,
Ци къадагъа дишайссар,
Бургъилугу, цIаннайгу
ЦIаран лахълай духьурча!

Ачу, ттул янил чаний,
Ва тирхханну, ва къюву
Ядуванну вил чаннай
Ядуванну ттул цIаннай.

Агь, ва дакIнин ци байссар,
Ци къадагъа дишайссар,
Бургъилугу, цIаннайгу
ЦIаран лахълай духьурча!

Мудрость дня

От земли до звезд

21.01.2023 • Мудрые мысли

От земли до звезд не существует простого пути Сенека ... Читать далее

Мы ♥ Ислам

Мы в Telegram

Самые читаемые