Вверх

Опубликовано: 01 августа 2018 • Категория: Чанкура Курбанмагомедов

ЧIа-чIаних ина ттун
ЧIалан бикIара
КIинтнил кьини кунма
Дарщу-дарккусса,
Дякъил замгьарданул
Байлсса ххалаххал
Ххяппурттал дургьуну,
КьарчI дикIан дурсса.

Вин хьумурвагу цир?
Цанна магъмунсса?
Чуври вил мурччал пиш
ЦIубарз кунмасса?
Буссиявхха ина,
Ххуй душ, ххаллилсса,
ЧIимучIалттул тIиму
ЧIаврайн къаларсса.

Читать далее...

Опубликовано: 25 июля 2018 • Категория: Чанкура Курбанмагомедов

Бархъаллал Къачул аьпалун
Уссия ттул ца дус
Бархъаратусса,
ЧIявучин бусравсса,
ЦIа Къачу дусса,
Буттахъал ххуйшиврул
Лишан кунасса,
Чумартшиврул чаннал
ДакI видурцIусса.

Балайчи, къавтIала
Пагьму паргалсса,
Чиллу-чухъа лархни,
Чинар кунасса,
Къиссулий къавтIийни,
Бущи къищусса,
Щяв лаллай, къалаллай,
Лехлан икIайсса.

Читать далее...

Опубликовано: 17 июля 2018 • Категория: Чанкура Курбанмагомедов

На оьрмулул ххуллу
Бивтссар узданну,
Ттула цIанил ттурцIайн
Ххют къадагьанну,
Хъа банна, къабувссар
Чин къаччан бикIан,
Къадурссар чил цIанийн
Лавмартсса луркIан.

Махъаллил къавхьссара
Чил чIарав ацIан,
Ялгъузнал къювулул
ЦIараву ацIан,
Къаларкьссар дакIнил нуз
ЩилчIав хьхьичI тачIав,
Къазевхссар кьисматрал
БутIа щищачIав.

Амма хьунабавкьссар
Оьрмулул ххуллий,
Ттул цIа, цIарайн дурну,
Дукан хIадурми.
На талай ивкIссара
ХIакьмунил цIаний,
Мудан дащуй бихьлай
Адав дакъами.

Цаннивав ас-намус
Ца-ца «чувнаву»,
ЧантIвагу къакунма,
Шанай личIайсса,
Уздансса оьрмулул
Ахънил багъраву
Загьру бутIай шатри
Хьунабакьайсса?


Автор: Чанкура Курбанмагомедов

Опубликовано: 25 июля 2018 • Категория: Чанкура Курбанмагомедов

Хьуссарав ина гъинттул
Зунттаву яттикъушлий,
Бизанттал буллугъшиврул
Хъун барачат бивхьуний?
Ххал бувссарив дус, ина
Наранжисса тартала,
ЛанцIа тIий мазрах бушлай
КIялагьилул кIичIала?

На цимилгу хьуссара,
ЧIава жагьилну уни,
ЛирчIссар ликъаххай чичру
Тай чIунная ттул дакIний,

Ссурмаврал цIаннал хьуву
Лавхъссар цимилгу шану
Щюллисса бартбисулий,
Варсуя виргъан дурну.

Бувкуссар тарталагу
Яттил накIлия бувсса,
Чагърайсса гъинтнил тIутIал
ТIин-тIааьн татан бувсса,

Бувкуссар на ххункIругу –
Хъат-хъатуксса, хъунисса,
Хъун хIухчуну зузисса
Хъунама уссил бувсса.

Читать далее...

Мудрость дня

От земли до звезд

21.01.2023 • Мудрые мысли

От земли до звезд не существует простого пути Сенека ... Читать далее

Мы ♥ Ислам

Мы в Telegram

Самые читаемые