Вверх

Опубликовано: 15 марта 2019 • Категория: Абуталиб Гафуров

Виятувагу усттар хьунсса ххай уссияв — т1ий, бутталгу мадарасса иттах бищаву дуруна ттухь.

— Пайда бакъар ттул умудирттаяту талих1 бакъахьувкун.

Гъумукун лавгсса к1анай бак1райн агьуна ттун Жунгутайлив заназисса дувссилул усттар, Гъумук дувсси бахлай. К1анал бахлахисса ц1ай-ц1ай т1исса гунгунттах уруглай, к1айннуйх рирщусса кьют1илттал т1айласса щару аьжаив бизлай, зана-кьалалий уна, к1а усттаргу чагурт аьркинсса усттар ивк1ун, хъинну гъелину гъалгъа байбивхьуна ттущал:

— Ина чассара, ци даврий занай ура?..

Читать далее...

Опубликовано: 26 сентября 2018 • Категория: Абуталиб Гафуров

Яттич1ан занай, ттун ялу-ялун щют1 учин лавхьхьуна. Ятту хъинну бигьая ябан ттукринияр, цанчирча ятту, архну бухьурчагу щют1 куну, ч1уч1а ливчун зана бик1айва, амма ттукри гъанну бухьурчангу, ци вев-гьай т1ур-чагу, зана къабик1айва, лавгун ч1арав га бурх1айн ттархь лаян къадурну.

Х1ухчил щют1уххух дуцайсса макьан щют1лих дуцин лархьхьуна ттун. Х1ухчу Мах1алли ттуч1ан гъансса зунттай ттардач1а ик1айва. Щют1уххи бищайну т1ий, к1а ттун хъинну ххирая. Мах1аллил ттун балабантту бансса ч1ах1ри бусса к1ану ккаккан бувуна.

Читать далее...

Абуталиб Гафуров, между Грузией и Дагестаном, на лакском языке

Опубликовано: 18 декабря 2017 • Категория: Абуталиб Гафуров

Жул ххуллу чачунгу неххац1ух к1ихунмай бия. Та неххайх ус къалиркна, ялтту ххархху ласун бюхъайва. Гуржиялгу, яруссанналгу дянивсса Бажанназунттул щаращал щин гуржиял чулухун найми - тихун гуржиял чулин най, яруссаннал чулухун найми - шихун яруссаннайн к1урадаллай дия.

Бажанназунттул ухнилу ххуллулсса бавц1уну бик1айва чарвансаралий, цаймигу гьалмахтал ялун буч1аннин, бачин нигьач1и жанавартраяту, цухьраяту. К1юрххил бивзун та зунттуйх лавай най, ахттакьуннин дахьа та зунттул бак1райн лахъайва. К1икку мурхьру бия муксса ганзсса, мурхьхьирал уттуссаннул вив къатри бувну бия ххуллулсса гьантта бик1аван. Та зунттул бак1раяту к1юрххил бивзун бавчуну кьунниялайнин дахьа гуржиял арив буч1айва. Гуржиял к1ану шихаллич1а хъинну лагьсса, гъелисса, авадансса к1ану бия. 

Тиккусса халкь цанма ччи-ччикун бик1айхьунссар т1исса хияллай дуна ттул дак1, хилк1рал к1ут1у т1исса халкьуннал ккучунну ххал хъанан дирк1уна ххуллурдал шанбач1урдай, цала-цала бан-битанмунил буруккинттарай къагъ лавгун гьанагьисса.

Тайннай ттула дак1гу тамаша къашайва, цанчирчан та ттунмагу тикралсса багьу-бизу буну т1ий.

Опубликовано: 14 февраля 2018 • Категория: Абуталиб Гафуров

Инт дайдирхьуну, баргъ гъелинийх щюллисса урттул ттангъри ххал хъанахъисса ч1ун дия.

Лак1ирун кунма, пурк1уврал лух1и лаган бувсса магъулусса тталлаяту, лух1и мусил мярду кунма ц1ай-ц1ай т1исса, кьиттул к1унт1ру бурх1айн багьавриятугу чансса нигьач1ий, ттул хъуними ссурвал бия кьалкьи бюхлай щябивк1ун, ххарину жапрай:

— Утти интту пецци хьунт1иссар, кьюрш хьунт1иссар, нувщи хьунт1иссар, к1уч1алу хьунт1иссар...

Авчура буттащал Кусттаклив къатри дайсса калпуш кьукьлан. Жу т1айла буккан дурк1уна нину щарнил тия чулийсса хъач1райн дияннин. Яла, тикку ттуйн хъямалагу дагьну, жул каругу дургьуну, ниттил жухь:

— Утти зун ххуллухъин баннав, Идавсил ссимиялттуй, Жавраиллул хъа ялтту дичиннав зул, - куна.

Читать далее...

Опубликовано: 18 ноября 2017 • Категория: Абуталиб Гафуров

Куя чулухатусса зунттал хьачlрахату ххяххабургъил тlиннтту итххярххун, урчlа чулийсса лахъми зунттал бакlру чанна лархъун чlалай дия. Тай зунттал рахlаву утту дирхьусса кlяла ттурулливгу, шанашисса кунна паракьатну, паммалул алттаха лахьлай дия.

Кlяла-лухlисса мачlру дирзсса хьхьинякl чухълул къавалайгу ларххун, кув кlанттурдаяту лухlи чlарарду ссурссуну кьачlа чlалачlисса къутта кьяпагу бакlрай бивхьуну, кlира къурхъ дуртсса эн дусса ини бусса чантайгу чулухун бувтун, куя чулийсса ххуллул ялтту чулийсса суннил яхъуцl на бярчру, ттукри ябуллай уссияв.

Читать далее...

Мудрость дня

От земли до звезд

21.01.2023 • Мудрые мысли

От земли до звезд не существует простого пути Сенека ... Читать далее

Мы ♥ Ислам

Мы в Telegram

Самые читаемые