Вверх

Опубликовано: 14 января 2020 • Категория: Гимбат Гимбатов

Бюхттулсса зунттурдал
Бусравну балгсса,
Биялсса миллатрал
Базурду бувц1сса.

Ссавния бивт бургъил
Гъели бувусса,
Ккиримлилул ц1урттай
Чанна бувусса.

Гуржи, Азирбижан,
Чачан, Ингушнал
Каспий хьхьирил дюхлул
Вив хъихъи бувсса.

Дусталсса халкьуннал
Ч1юлу бувусса,
Няк1 ссав кунна ц1урттал
Вил авур дусса.

Бюхттулсса, бусравсса
Базурду ц1акьсса,
Савсъсса ва сивсусса
Ххаллил Дагъусттан.

Гужсса ватандалул
Ца базуй сагъсса,
Цинявннан ч1алайсса
Лахъсса ва нагъсса.

Виха балай бувнан
Кирири х1акьсса,
Вил гьарца иширттан
Балай бур лайкьсса.

Жул ризкьилул кьуллай,
Лач1ал чуллал дус,
Зунттайн ч1юлу ардай
Хъун бувсса багъ, хъус.

Дик1ул, нагь ва нак1лил
Бувц1у щаращи,
Яттил, бярч, ч1ируннал
Ч1ан дакъа аьрщи.

Баргъ хьусса, барз хьусса,
Гьава, щин марц1сса,
Аргъ дусса, пахрусса
Аьзиз Дагъусттан.

Вил халкьуннал бак1ру,
Вирттаврал дак1ру,
Чаннари ва ц1акьри
Кунма лахъ зунтту.

Зунттай марххалттаха
Лащай симанну,
Ватан цал ц1акь дуллай,
К1яла хьун дурсса.

Ардарав т1ут1аха
Лащай душругу,
Къурду ч1юлу буллай,
Зий к1ут1у т1исса.

Нувц1уй щивщулуха
Лахьлай бур яру,
Зунттурду ва арду
Оьрч1и дуллайсса.

...Бюхттулсса, бусравсса
Базурду ц1акьсса,
Сивсусса ва савсъсса
Аьзиз Дагъусттан!...


Автор: Гьимбат Гьимбатов

Мудрость дня

От земли до звезд

21.01.2023 • Мудрые мысли

От земли до звезд не существует простого пути Сенека ... Читать далее

Мы ♥ Ислам

Мы в Telegram

Самые читаемые