Вверх

Опубликовано: 28 февраля 2018 • Категория: Арсен Мах1аммадов

Вац1илу бюхттул хьуссар,
Хъуннех лапра хъун хьуссар,
Гъази-Гъумучиял ц1а
Аьламравух ппив хьуссар.
Гьей, гьей, гье-е-ей,
Ххираманнул арс Муса,
Ххира улклул арс Муса,
Ххира улклул арс Муса!

Ц1урттавух лехлахийни,
Лакку к1ану ххал шайвав?
Юхсса щала дуниял
Лакку к1анттуну дияв?

Гьей, гьей, гьей, гье-е-ей,
Гьавккурттахун чулу дик1,
Нисирахун гъели ччат!
Дак1нийн багьайвав, Муса?

Хъун зунттуц1ух ц1у щуну,
Вац1илу ц1арайх бувну,
Шадлугъ да, буттал улчай,-
Лачин зана хьуссарча!
Гьей, гьей, гьей, гье-е-ей,
Аврав, ц1урттал лелуххий,
Лакку уклул ххаллил арс!
Лакку уклул ххаллил арс!


Гъумучи 21 декабрь 1988

Опубликовано: 28 февраля 2018 • Категория: Арсен Мах1аммадов

Чаннасса пикригу,
Чумартсса дак1гу,—
Дуссарив мунич1ан
Дуч1айсса хъусгу.
Оьрмулул ци байссар,
Дус акъахьурча,
Дуснащал дусшиву
Дан къак1улхьурча.

Дардирдал ттула дак1
Х1унку дарчагу,
Оьрмулул шач1анттай
Чув лич1арчагу,

Къашавай унугу,
Ивк1лай унугу,
Духтурнайн оьвчиннин,
Дуснайн ч1у банна.

Ц1уххайсса бухьурча
Та дунияллий,
Алжан ччав, дуржагь ччав,
Лич1и ба куну.
Алжан къачча чинна,
Дус ула чинна —
Дуснащал дуржагьгу
Кьамулли чинна.


Арсен Мах1аммадов

Опубликовано: 28 февраля 2018 • Категория: Арсен Мах1аммадов

Хъус-хъиншиву дак1нийну
Чулданийн къалавгссияв.
Чил кюрттарал хъиншиву
Хъин дирзун акъассияв.

Буттал к1анттул щаращий,
Зунттаву Гьамиящий,
Ссавруннай ц1уку кунма,
Хияллаву ливч1унна.

Чиварк1уннал дакъаяв
Ядайсса буттал аьрщи?
Яла хъунмур бакъаяв
Буттал аьрщарал алши?

Ци чаранни на байсса:
Ливч1ун урхха цувалу
Ттул аькьилсса хъун ттатта
Щущарнил муруллалу?..

Ч1ила кьурт1у бак1 канай
Унугу арнил к1анай,
Ура бутталщарнич1а,
Акъара на ниттич1а.

Буттал к1анттул щаращий,
Зунттаву Гьамиящий,
Щалихханнин цалвагу
Ккаккукьай мак1равагу.


Гъумучи 1989 | Арсен Мах1аммадов

Мудрость дня

От земли до звезд

21.01.2023 • Мудрые мысли

От земли до звезд не существует простого пути Сенека ... Читать далее

Мы ♥ Ислам

Мы в Telegram

Самые читаемые