Вверх

Гора Синай

На фото, гора Синай ↑

Муса идавсил (а.с.) «ТIура Cинай» зунттуй Аллагьнащал, гъалгъа тIиний, миннат бувну бур:

- «Я Аллагь, ттун Вила тIайлашиву ва Вила тIайласса диван байшиву чIалачIи дува!»

Аллагьнал , мунахь увкуну бур:

- «Я Муса, чумартсса ва бунияласса унува, вищагума къахьунтIиссар ссавур дуван».

Мусал (а.с.) жаваб дуллуну дур:

- «Вил кумаграйну ттуща хьунссар».

Аллагьнал увкуну бур:

- «Насу пулансса щаращучIан, лаикIу ганил чIарав ва уруглагу Ттул Бюхъулухгу, Ттул ххазинасса Аькьлулухгу».

Муса (а.с.) лавхъуну ур бакIуйн, лаивкIун ур гикку. Цакуну увкIун ур бурттигьу, ливккуну ур чаяту, ивссуну ур чаклийн щаращуйсса щинай ва гичча хIарчIуну дур щин.

Яла ганал бувккуну бур чулуха киса, циву азарва динар бусса, га цала чIарав бивхьуну бур; бувну бур чак, яла лавхъуну ур чайн, кисагу хъама бивтуну лавгуну ур гичча.

Ганал хъирив ца оьрчI увкIуну ур, хIарчIуну дур щин, лавсуну га кисагу лавгуну ур гичча. Яла увкIуну ур мурчIисса къужа, цала мякьгу лиххан бувну чаклингу ивссуну, айивхьуну ур чак буллай.

Микку бурттигьунан дакIнин багьну бур киса, ва зана хьуну ур щаращучIан, гикку мурчIи къужа ххал хьукун, тIалав бувну бур:

- «Ттуща микку киса ливчIунни, азарва динар циву бусса, ина акъа шиккун цучIав къаувкIунни».

- «На мурчIисса ура, цукунни ттун ххал хьун бюхъайсса вил киса?» – увкуна къужлул.

Бурттигьунан сси бивзуну бур, дурккун цала тур, рирщуну къужлуйх ивчIан увну ур, амма къалявкъуну бур цала киса.

Мусал (а.с.) увкуну бур:

- «Я Аллагь, тти ссавур дувансса гуж бакъар, Инагу ТIайлашиву Дувайма ура, бувчIин ба ттун шикку ци хъанахъиссарив?»

Ливккуну Жабраил малаик (а.с.), увкуну бур:

- «Аллагьнал, вихь тIий ур: «Ттун чIалачIиссар кьюлтIмур, кIулссар аьламатшивуртту, вин къакIулмургу кIулссар!

Га киса лавсъсса оьрчIал ларсун дур цанна дагьаймур:

га оьрчIал ппу зий ивкIун ур га бурттигьуначIа ва ганан булун багьлай бивкIун бур кислуву буссаксса багьа.

Ганал къабуллуну бур аьркинссаксса багьа, оьрчIал ппугу ивкIуну ур, утти ганал кIанай, ганал арснал ларсуну дур арцу. Га къужлул, мурчIи хьуннин, ивкIуну ур га бурттигьунал ппу.

Утти ганалгу кьисас лавсуну бур ва кIиннанмагу бакьай хьуну бур. Ттул ТIайлашиву ва диван баву тIайласса дур, винма чIалачIисса куццуй».

Муса (а.с.), гай цимурца бувчIукун, хIайран хьуну, Аллагьнахь ялтту учIу куну, тавба дурну дур.

Мудрость дня

От земли до звезд

21.01.2023 • Мудрые мысли

От земли до звезд не существует простого пути Сенека ... Читать далее

Мы ♥ Ислам

Мы в Telegram

Самые читаемые