Вверх

1. Зувату яла хъинма – Кьуръан цанмагу лавхьхьуну цайминнангу лахьхьин буваймари. (аль-Бухари, Муслим).


2. Кьуръанналува ца хIарп дурккуманан ца чири чичайссар, яла му чири ацIлийну гьаз бувайссар. (Ат-Тирмизи).


3. Инсантал цачIун бавтIун, Кьуръан бувккуну, куннан куннал лахьхьингу буварча, миннайн паракьатшиву ва Аллагьнал, рахIматирттал буллугъшиву, неъматру ликкантIиссар, малаиктал миннал лагма бацIантIиссар, Аллагьнал, ЦачIанма гъансса лагъартуннал дянив (идавстурал ва малаиктурал)ми инсантурая цIа дувантIиссар (Муслим, Абу Давуд).


4. Идавсил (с.а.в.) цIувххуну бивкIссар асхIабтурахь: «Ччивав зун Бутан ва Акик тIисса кIанттавун лавгун (Мадина шагьрулул чIаравсса кIантту), му кьинилул мутталий цавагу бунагьгу къабувну, щийчIав зулму къабувну, щинчIав къаччан бикIан къабувну, мичча зунма кIива варанигу бувцуну зана бикIан?» «Я Расулуллагь (с.а.в.), щин къаччиссар, жун ччива мукунсса даву дуван», – куну бур асхIабтурал. Яла Идавсил (с.а.в.) увкуну бур: «Туну зу мизитравун циван къалагару, Кьуръанналувасса ца-кIива аятвагу лахьхьин. КIива аят буккаву ххирассар кIива варанттуяр, шанма аят ххирассар шанма варанттуяр, ва цими аят лахьхьирчагу, ми ххирассар микссава варанттаяр» Муслим, Абу Давуд).


5. Кьуръанналул ца аятрах вичIи дирхьуманан чичинтIиссар цимийлагу лахъ бувсса чири. Ца аят буккирча, му аят Кьиямасса кьини бикIантIиссар Алжаннавунсса ххуллу чанна лахъан буллалисса чирахъну» (АхIмад).


6. Кьуръан кIулми бикIантIиссар Аллагьнан, ххираминнащал, яла бусравми малаиктуращал. ЗахIматну бунува Кьуръан буккин лахьлахьиманан кIилийнусса чири бикIантIиссар (Аль-Бухари, Муслим, Абу-Давуд, Ат-Тирмизи, Ан-Насаи).


7. Зу Кьуръан ккалаккияра, Кьиямасса кьини мунил зуха шафааьт бувантIиссар (Муслим).


8. Кьуръан булуккияра, хIакьну му хъанахъиссар зун ва дунияллийсса чирахъну ва ссавруннайсса ххазинану.


9. Инсан ухьурча кьуръан ккалай ва муниву тIисса куццуй оьрму бутлай, Кьиямасса кьини мунал ниттил ва буттал бакIрай бишинтIиссар бургъилнияр чаннасса нур дусса таж (Абу Давуд, ХIаким).


10. Кьуръан буккайсса инсан хъанахъиссар цавунна идавсшиву духхан дурма, амма мунайн так Аллагьнаяту, вахlью къаликкайссар (Хlаким).


11. Инсантал АллагьначIан, гъан бувайсса аьмаллава яла хъинмур – Кьуръан буккавури (ХIаким, Абу Давуд).


12. Кьуръан буккайми – ляличIисса, АллагьначIан, гъансса инсанталли (Ан-Насаи, ХIаким).


13. Ца хьхьуну ацIва аят буккайманал цIа къачичинтIиссар му хьхьу ургъил бакъа, Аллагь, хъама ивтун гьан дурминнавух (ХIаким).


14. Ца инсан Кьуръангу бувккуну, Аллагьнал, цаманан цанманияр лавайсса неъмат буллусса ххай ухьурча, мунал кьюкьин дурссар Аллагьнал, гьаз дурмур (ТIабарани).


15. Аллагьнал, увкуссар: Кьуръангу бувккуну Ттухь цичIав чIа къаувкуну ливчIманан На дулунна Ттуйнма щукру бувайминнан дулайсса бахшиш (чири)(Ат-Тирмизи).


16. Кьуръан буккайма лавхьхьуссар тIааьнсса кьанкь дусса ва нахIуса тIин бусса бигьлиха(Аль-Бухари).


17. Аллагьнал, каламрал ва махлукьатрал каламрал авуршиврул даража лавхьхьуссар Цала Аллагьнал, ва махлукьатрал авуршивруха (Кьуръанналул кьимат муксса лавайссар) (Ат-Тирмизи).


Стр 36 | КЬУРАМУХIАМАД-ХIАЖИ РАМАЗАНОВЛУЛ ЛУТТИРАВА

Мудрость дня

Свои собственные

08.04.2021 • Мудрые мысли

Если бы предоставить всем народам на свете выбирать самые лучшие из всех обычаи и нравы, то каждый народ, внимательно рассмотрев их, выбрал бы свои собственные. Геродот ... Читать далее

Мы ♥ Ислам

Мы в Telegram

Самые читаемые