Вверх

Лакский годекан. с. Кунды ↑

Ттуккуй буртти икIаву – ца бала, ттуккуя агьаву – кIива бала.

Уттуиширчан – чуллу, изарчан – ттиликI цIий.

ХIанттил махъ – нацIлил тIанкI.

Ххуллу архмур бугьарчангу, шавай дакьаврищал увкIун хъинссар.

Ххуймунинсса нанижат дачIи аваданлугъри.

ХIухчу акъахьурчан, бурцIилгу тта кьуркьу байссар.

ХъатIулгу цуппа лелуххун ккалли байссар.

Хъа гьарза хьувкун, ттуккулгу залуннайх ччан рищайссар.

Хьулувух буккан барчан, чIавахьулттивух бухлай.

ХIан хIачIул кьацIливу махъ къабацIайссар.

Хъус чил канай, вила дарвач нацIлил канай.

Хъу дугьаннин, гьанна лякъи.

Хъин къашай азар Лукьманнул хIакиннащагу хъин дан къашайссар.

Хъару дакъасса лелуххигу, гьунар бакъасса лаккучугу къаикIайссар.

Ххуйсса насихIатран багьа бакъассар.

Цал махъ учиннин, кIила махъунай ургу.

ЦIувххучу къааьйкьайссар.

ЦIан хьхьу чанна шай, оьчувная хъин чув къашай.

ЦIу дукъаккай нувчIа.

Цала аьрщун чий дихьлай.

ЦIукъавххусса махъ – цIу бакъасса накь.

ЦIучилувату цIу лирчунни.

Цуркул душман ккаччир.

Цуркун циняв цуркинтри.

Цурк бай ккаччи нигьа бувснассар.

Цурку лакъарсун лирчIмуний аьтIий, заллу – дарцумуний.

ЦулкIлулгу хиял аьнакIир.

Цува буслай, цува – хъяй.

Ца канай, гамунин ишан ласлай.

Цахава хIурмат бувкун, авлиянан ххайссар цаятува нигьа бусавринусса хIурматну.


Из книги Курзи Кажлаевой "Мархри"

Мудрость дня

От земли до звезд

21.01.2023 • Мудрые мысли

От земли до звезд не существует простого пути Сенека ... Читать далее

Мы ♥ Ислам

Мы в Telegram

Самые читаемые