Вверх

Хьуссарав ина гъинттул
Зунттаву яттикъушлий,
Бизанттал буллугъшиврул
Хъун барачат бивхьуний?
Ххал бувссарив дус, ина
Наранжисса тартала,
ЛанцIа тIий мазрах бушлай
КIялагьилул кIичIала?

На цимилгу хьуссара,
ЧIава жагьилну уни,
ЛирчIссар ликъаххай чичру
Тай чIунная ттул дакIний,

Ссурмаврал цIаннал хьуву
Лавхъссар цимилгу шану
Щюллисса бартбисулий,
Варсуя виргъан дурну.

Бувкуссар тарталагу
Яттил накIлия бувсса,
Чагърайсса гъинтнил тIутIал
ТIин-тIааьн татан бувсса,

Бувкуссар на ххункIругу –
Хъат-хъатуксса, хъунисса,
Хъун хIухчуну зузисса
Хъунама уссил бувсса.

Агь, дикIайва макIругу
Ккувссал шаний нацIусса,
Зунзулчаннал дюхлугу,
Дяхълай, хьувун духлайсса,

НякI ссавнил ланжаригу –
ЦIурттава цIай цIалайсса,
ЦIан хьхьунил пахъдагьругу –
Ккарксса макIру личIлайсса.

Ца чулий – ратIнил щинал
Щурщу щама шюшлайсса,
ОьрчIний ниттил ттухара
Дайсса санна кунмасса,

Ца чулий – ттардал ттурзан,
ЧIу-чIитI бакъа шанайсса,
Къуш ябай бахIлитуллал
ХIаплил мюхчан буллайсса.

КIяла ттуруллал гьуртти,
Барзунттай сайр буллайсса,
Кувннил кувннин къянк щилай,
Къув-аьс хIасул буллайсса,

ЦIупардал цIарал турдах
НякIссавнил чарчав ттислай,
Цал-цал гъили бургъилух
Чявхъа бичлан дикIайсса.

ЧIава жагьилнийсса чIун
ДиркIун дур аьламатсса,
Яттил накIлил тартала,
Чурххан малхIанну шайсса,

Ккарксса нацIу макI кунна
КIилчин тикрал къашайсса,
ЧIава жагьилнал дакIний
Мусил мугьру бищайсса.


Автор: Чанкура Курбанмагомедов

Мудрость дня

От земли до звезд

21.01.2023 • Мудрые мысли

От земли до звезд не существует простого пути Сенека ... Читать далее

Мы ♥ Ислам

Мы в Telegram

Самые читаемые