Вверх

Вац1илу бюхттул хьуссар,
Хъуннех лапра хъун хьуссар,
Гъази-Гъумучиял ц1а
Аьламравух ппив хьуссар.
Гьей, гьей, гье-е-ей,
Ххираманнул арс Муса,
Ххира улклул арс Муса,
Ххира улклул арс Муса!

Ц1урттавух лехлахийни,
Лакку к1ану ххал шайвав?
Юхсса щала дуниял
Лакку к1анттуну дияв?

Гьей, гьей, гьей, гье-е-ей,
Гьавккурттахун чулу дик1,
Нисирахун гъели ччат!
Дак1нийн багьайвав, Муса?

Хъун зунттуц1ух ц1у щуну,
Вац1илу ц1арайх бувну,
Шадлугъ да, буттал улчай,-
Лачин зана хьуссарча!
Гьей, гьей, гьей, гье-е-ей,
Аврав, ц1урттал лелуххий,
Лакку уклул ххаллил арс!
Лакку уклул ххаллил арс!


Гъумучи 21 декабрь 1988

Мудрость дня

От земли до звезд

21.01.2023 • Мудрые мысли

От земли до звезд не существует простого пути Сенека ... Читать далее

Мы ♥ Ислам

Мы в Telegram

Самые читаемые