Вверх

Эшкьи хьуну ура на,

Аьй дуллай бурав ина?

Аьлин — аьракьи ххирар,

Валин къурушру ххирар,

Аьлиллун къуллугъ ххирар, 

Ттун — ина.

Цал жагьил хьурча жагьил - 

Ххюйла жагьилссар шяир:

Бюхттул зунттан маччама,

Уртту-т1ут1ащал дусма, 

Эшкьи дуван бюхъайма —

Жагьилссар.

Матах1, хъус дакъанугу —

Аваданна щияргу:

Ватан дак1ний думари,

Дак1 авадан даймари,

Халкь ххари буваймари

Давлатлув.

Хъусдуву, лякьазара

Зузисса цахавари...

Дак1 марц1сса балайчигу,

Аькьилсса элмучигу,

Ххуйсса хъинбалачигу —

Жухава.

Хъус цуркулгу дацайссар,

Къуллугъ зеххин бюхъайссар...

Гьунарчинал гьунаргу,

Т1ут1ал дурц1усса аргу,

Дак1нивату ччавугу —

Къашайссар.

Иттарц1анма — хъуслил лагъ,

Бак1 бума — оьрмулул баг.

Бак1гу, дакТгу дакъама —

Кьадарданухьхьун кьама

Бириян бувсса х1амар,

К1улшара.

Эшкьи хьуну ура на,

Аьй дуллай бурав ина?

Аьлин — аьракьи ххирар,

Валин къурушру ххирар,

Аьлиллун къуллугъ ххирар,

Ттун — ина.

Мудрость дня

От земли до звезд

21.01.2023 • Мудрые мысли

От земли до звезд не существует простого пути Сенека ... Читать далее

Мы ♥ Ислам

Мы в Telegram

Самые читаемые