Вверх

Инт дайдирхьуну, баргъ гъелинийх щюллисса урттул ттангъри ххал хъанахъисса ч1ун дия.

Лак1ирун кунма, пурк1уврал лух1и лаган бувсса магъулусса тталлаяту, лух1и мусил мярду кунма ц1ай-ц1ай т1исса, кьиттул к1унт1ру бурх1айн багьавриятугу чансса нигьач1ий, ттул хъуними ссурвал бия кьалкьи бюхлай щябивк1ун, ххарину жапрай:

— Утти интту пецци хьунт1иссар, кьюрш хьунт1иссар, нувщи хьунт1иссар, к1уч1алу хьунт1иссар...

Авчура буттащал Кусттаклив къатри дайсса калпуш кьукьлан. Жу т1айла буккан дурк1уна нину щарнил тия чулийсса хъач1райн дияннин. Яла, тикку ттуйн хъямалагу дагьну, жул каругу дургьуну, ниттил жухь:

— Утти зун ххуллухъин баннав, Идавсил ссимиялттуй, Жавраиллул хъа ялтту дичиннав зул, - куна.

Ч1ал ч1умал бивру Щурагьун. Гикку жунма к1улсса к1анугу бакъану, ца гьантта бик1ансса к1ану ц1ухлай буна, ца аьрччагу т1исса адаминал увкуна:

— Бачи ттущал, на битанна зу гьантта.

Ца къатта бия мунал бувагу ххит къабизайсса — хъартнасса щялу дусса. Га къатлуву бия пурш, цала ярагъ, бакьин буллалисса бадрардал аьлагъужа, ца чулийгу хъаттирал лув дирчусса салан шихуннай ппив къахъанан хьхьич1ух шанул дазуйх дирхьусса т1ама. Магъул вив ч1ирттайгу, ца куклусса пагьламан лахъан бюхъанссар т1ий дак1 дац1ансса куннасса, к1уврал ганз лаган дурсса ххялцул ххаллу ч1алай дня. Х1урмат бан бивхьуна жул лув бухсса бадрарду, щябивк1ру тяхъану накь дан к1унк1ургу бивзун пурщирай.

...Дукрату дуркуну, утту бихьлан бивк1ру. Ганал ялун рутайсса ца хъа дия, хъаттирал зумардугу заказ дуллуну дан дурсса, ц1икурил щилбитирттал бак1ччаннайхсса лак1иранналуха лахьлай дия. Хъа щаршсса ххаллал чивулул оьнт1улливгу бувц1уну бия... кьа хьуну, гьич дяркъу къадуххансса куццуй. Экьи ларгсса аьракьилул кьанкь кунна, кьурч1исса кьанкьгу дня хъаттирац1а ришлай. Май бавщусса бутталгума увкуна: «Уксусралуксса аьнтшиву дур», — куну. Га хъа руртуна цинявннал ялун, бякъаруча увкуну ганал, жулгу xlypмат бан.

— Ц1ардугу к1улну хъинссар,— куну.— Ц1а цуркьай вин? — куна буттал ганахь.

Ганал куна:

— Ттун ц1а Жавраилли. Ва ттул гьалмахчувнал ц1агу Х1адисри.

— Яла, ана-анаварну буттал лажиннаравунгу урувгун, на учав буттахь:

— Буттай, лахьхьу к1юрххил жула шаппату т1айла буккайни ниттил увкуна жухьва «Идавсил ссимиялттуй, Жавраиллул хъа ялтту дичиннав зул», — куну. К1анил дуаь кьамул дурну дур дайманал. Вагу Жавраил. Вагу Жавраиллул хъа. Вагу Х1адис. Вагу Х1адислул ссимиялу.

Циняв хъян бивк1уна. Навагу хъян ик1авай ливч1ра. Амма Жавраиллул хъа хъиннура ялагу хьурдай чин куннасса къадик1айсса дирк1ун дия.

Мудрость дня

Совершать великие дела

14.02.2021 • Мудрые мысли

Чтобы совершать великие дела, не нужно быть величайшим гением; не нужно быть выше людей, нужно быть вместе с ними. Шарль Монтескье ... Читать далее

Мы ♥ Ислам

Мы в Telegram

Самые читаемые