Вверх

Абуталиб Гафуров, между Грузией и Дагестаном, на лакском языке

Жул ххуллу чачунгу неххац1ух к1ихунмай бия. Та неххайх ус къалиркна, ялтту ххархху ласун бюхъайва. Гуржиялгу, яруссанналгу дянивсса Бажанназунттул щаращал щин гуржиял чулухун найми - тихун гуржиял чулин най, яруссаннал чулухун найми - шихун яруссаннайн к1урадаллай дия.

Бажанназунттул ухнилу ххуллулсса бавц1уну бик1айва чарвансаралий, цаймигу гьалмахтал ялун буч1аннин, бачин нигьач1и жанавартраяту, цухьраяту. К1юрххил бивзун та зунттуйх лавай най, ахттакьуннин дахьа та зунттул бак1райн лахъайва. К1икку мурхьру бия муксса ганзсса, мурхьхьирал уттуссаннул вив къатри бувну бия ххуллулсса гьантта бик1аван. Та зунттул бак1раяту к1юрххил бивзун бавчуну кьунниялайнин дахьа гуржиял арив буч1айва. Гуржиял к1ану шихаллич1а хъинну лагьсса, гъелисса, авадансса к1ану бия. 

Тиккусса халкь цанма ччи-ччикун бик1айхьунссар т1исса хияллай дуна ттул дак1, хилк1рал к1ут1у т1исса халкьуннал ккучунну ххал хъанан дирк1уна ххуллурдал шанбач1урдай, цала-цала бан-битанмунил буруккинттарай къагъ лавгун гьанагьисса.

Тайннай ттула дак1гу тамаша къашайва, цанчирчан та ттунмагу тикралсса багьу-бизу буну т1ий.

Мудрость дня

Совершать великие дела

14.02.2021 • Мудрые мысли

Чтобы совершать великие дела, не нужно быть величайшим гением; не нужно быть выше людей, нужно быть вместе с ними. Шарль Монтескье ... Читать далее

Мы ♥ Ислам

Мы в Telegram

Самые читаемые