Вверх

Куя чулухатусса зунттал хьачlрахату ххяххабургъил тlиннтту итххярххун, урчlа чулийсса лахъми зунттал бакlру чанна лархъун чlалай дия. Тай зунттал рахlаву утту дирхьусса кlяла ттурулливгу, шанашисса кунна паракьатну, паммалул алттаха лахьлай дия.

Кlяла-лухlисса мачlру дирзсса хьхьинякl чухълул къавалайгу ларххун, кув кlанттурдаяту лухlи чlарарду ссурссуну кьачlа чlалачlисса къутта кьяпагу бакlрай бивхьуну, кlира къурхъ дуртсса эн дусса ини бусса чантайгу чулухун бувтун, куя чулийсса ххуллул ялтту чулийсса суннил яхъуцl на бярчру, ттукри ябуллай уссияв.

Mу чlумал ттул ччанну, даим кlана-кlанайх занай, лухlи къавалай кунма хьуну бия. Хаварсис ссахун бунугу бахчуну оьтту ливчуну мукьах бакъасса, ччаннай ус дуссарив, дакъассарив цаманан кlул къашайва.

Кьунниялай на шавай зана хьувкун, лухlи навтлил чирахърах щядиркlун ттул ниттил, дяхтта ттул ччаннайн кьувтlусса гьисру ххалаххух буккан шаймур бувккун, барт гъавгъсса къукъулувату лухlи навтлий гай аьгъу бувайва.

Ниттин на хъннну ххирасса икlайва. Ганин на ттула чантайлувусса инияту къуртал къабунма инигу битайссия. Ца ниттин акъа, навагу щинкlуй сангу къаикlайва. Ца кьини щар чlалачlисса кlанай ца хъачlраяту шавай най уруглай уна, жула къатлул хьхьичlсса янтлий ца чу бавхlуну чlалай бия.

Та щил айгъур буривав.
Жул хьхьичl янтлий бавхlусса?
Танил заллу цу урвав,
Жул хьхьичlалу сан байсса?

Ба-къа-къа тlиcca къакъунтрал чlурдугу чlяву хъанай бия; кьунниялай чlун гъан хъанай, шяравату пуркlу личлай бия гъели дукия дайминнал къатравату. На шавай зана хьукун, арцул бандру бусса мухlлу-ххаржангу дархlусса, къинттал оьнтlа бикlай кlанайгу, бугълул дарвачирай кунна, дикlул къаккугу дацlлацlисса, чlара кlяла хъанай духьурчагу, чlаврду ятlул кlирисса хъамаличув лявкъуна лахъунттуй щяивкlун, лагьсса чlуний нахlуну буттащал ихтилат буллай.

Амма ихтилат тийнайсса буттащал дуллай ухьурчагу, ганал яруми шийхсса ттул чулинмай цlирх бикlлай чlалай бия. Буттама aьчухну чlаларчагу, нинумур къуману дия. Хъамаличув, чlал къавхьуну ивзун, буртти ивкlун лавгуна Гъумукун.

Цаппара гьантрал махъ, ца кьини кlюрххил, рахъ-рухъ тlисса гужсса чlуний къюллул ялун бувтсса парасраяту, ццах куну лавай ивзра. Ссюрхъ тlартlун, зулчlай тlисса гьухъул парчагу лапl-лапlтlи бувну, ца кьунклулссаннул парча хьундутух батлай кlукlлу буллай ххалхьуна бутта. Нинугу тlий дия ганахь: "Гилу ххуллийвагу зузу муниха, аьвсса чlиртту бусса къатри гьургу тlий дурхха лекьавай"...

Кув кlанттурду чlиллух ххартl хьуну кlяласса чlан чlалачlисса, кув кlанттурдугу марцl къавхьуну лухlисса чlарардал щару бунийва ливчlсса бурчул усру дурну дирхьуна буттал, навтлий аьгъугу дувара, - куну.

... Баргъ лавгсса чlун дия. Кьабакl тlартlссa хьхьинякl карщигу xlypaнy 6акlрайн дуртун, чансса paxlру дагьну чlалачlисса чlаврдайх яларай бугьарасса лухlиссa яруннивату ливчуну нанисса ливцlусса мукьал кlунтlpyry ччex бикlлай, ттул гьухъа-хlажак дакьин дуллай щядиркlун дия нину. Ччаннал ялтту ца ччангу бувтун, ниттил чулинай хъачlну лахъунттуй щяивкlун ия буттагу, ттул чулинай ивкlун, гъалгъа тlий ия ттухь:

— Утти ацlнияхъул
Шинну хьунни вил,
Тти вил чlун хьуну дур
Ачин аьрххилийн.
Ххи бан аьркинну бур
Ичlаллин мюнпат:
Хъунмасса бур жула
Къатлуву кулпат.
Чlивинийра хъинссар
Лархьхьуну санят.
— Уттирив кlул хьунни
Янтлий бавхlу чу.
Цу ивкlссарив ганий
Бурттий увкlсса чув.

Му кьини цlиникьрал луттираха лархьхьусса, шару-щаругу багьсса кьунклулссаннул бурчул усругу хьхьичlра-хьхьичl ччаннай лаххав.

Мудрость дня

Совершать великие дела

14.02.2021 • Мудрые мысли

Чтобы совершать великие дела, не нужно быть величайшим гением; не нужно быть выше людей, нужно быть вместе с ними. Шарль Монтескье ... Читать далее

Мы ♥ Ислам

Мы в Telegram

Самые читаемые