Вверх

Абачара ХIусаннаев лакрал буккултран кIулссар хъун миннансса ва оьрчIансса шеърирдал ва хавардал тамансса жужирдайхчIин. Утти ита бакьлакьисса «Бадрижат» тIисса повестьрал цалчинмур бутIа бищуссар 1967 шиналсса альманах «Дусшиврул» цалчинмур номерданий, «БакIрачIан бувкIмур» тIисса цIагу дирзун. Щала ита бакьин хIадур буллалисса чIумал авторнал даххана дунни повестьрал геройтурал цIарду. «Бадрижат» бишлащиссар чан-кьанну кутIа бувну.

ЖучIара Мюахъиял щар уксса гъелисса шяравалу душиву къакIулли: лахъсса ххяллалун ляркIуну дур, баргъбуккай чулуха ва баргълагавал чулуха марчвагу къабищай: зунттал байщай. Ухссавнил чулухгу бураннал ва дякъил хьхьичIух бару хьуну зунттул хъачI дур.

Мюахъ уксса къатри дан чартту гъансса кIанугу жучIава цамур бу ххай акъара. Чарил усттарталгу Мюахъ чансса къабикIайва. КIайннавугу яла бюхъу бума Аьйнилав ия.

Гъарал ларчIукун, дяшаравухсса кIичIиравух ялавай мугьали буккайва. Ппаллавун, чIаркIурдавун щин къаххяххан, къатрал гьанурду личин къабан, халкь чIатIращал цала-цала чIирттах тий-ший бацIайва.

Мугьалттущалсса хъярч-махсара къаххирасса Аьйнилавл къатрал чIиртталух исвагьину бакьин бувсса чарттал чIултти бивхьуну бия. КIай Аьйнилавл кьувкьуна ххяллил щуттава.

КIива-шанма чIутI бавкьуну, шамийла бург рирщуну, кишинал ххяллуя чIулу бутайва. Сан бакъа гьарцаннал кьабивтсса кьунттуя Аьйнилавл аьжаивсса кьалагуртту, цIувцIучартту байва.

Аьйнилавл кьунтту цIувцIуну бувсса кIуссив уксса хъунисса кIуссив царагу паччахIлугърал цIигълуя ттинини бувтIушиву къакIулли. Хьулух чIиртталух бивхьусса гайннувун щарссанил щин рутIайва, аьркин дукьайва.

Цала канил бувсса хъунмасса авурсса дарвазалий чартту муксса ххуйну цIувцIуну, бючIан бувну бивхьуну бияхха, базурду чIалай бакъая.

Аьйнилавл кIяла ларзнил лувсса къатталалу цайминнал тавхананияр марцIъя, чIюлуя. Ларзнилу рирщусса чарил ттарцIру, маз бивтуни кунна, дючIан дурсса дия. ЧIаланнай чIутIлих хъами-тайпалул хъазамрал суратру дурну дия: ккуккурду кIялава-кIяласса сир бувккун, пар-пар тIутIи бувну бия, бакIру лухIи дурну дия.

Къатталу бия цIву буну чария бувсса, мукьра ликкурайсса мукьмурцIу стол. Ганий самоваргу дирхьуну, гъинттул Аьйнилав чяй хIачIлай щяикIайва. КIанал чару бишаврил пагьмулий мяшсса жямат, кIанал хIаммам ккавкссания лапва махIаттал хьунссия. Чу бакьайсса ппалав куртIсса кIалан дурккун дия. Ганийх тталлу бивчуну, тталлай ххялчIив дирхьуну дия. Гай вивату цIурцIуну, дючIан дурну, лагмава саргъунсса ккаркру бусса дия. Гайннуй куннихун ку даркьусса, на лархьхьусса ккутIру дия. ХхялчIайгу бавцIуну цал Аьйнилавл, яла кIанал щарссанил чурхру шюшайва. КIинттул кIачливу цIу дирхьуну гъели къалагайсса къатлувунияр, вивбагьсса, чал гъели бувсса ппалав хъинахха!

Ппал, чал ппал — куну, кьабитансса бакъая. ТIунунтту ганзсса ххялчIая дурну дия. Гангу ххяпучай чагъарданух дючIан дурну дия. Гайннул ца-ца мурцIний ца-ца ккутI дия. Гай, лувату чIутIру бувкIун, дарщуну дикIайва. Чу къабиянну мюрайн лавхъсса цIущух тIуну дархьуну, га ккутIничIан диян дайва, ганива чIутIгу бувккун, ххит, бючIин гилунмай, аьнттувун гьан байва. Гукуннасса низам дия лагмара, гьарца затраву.

РухI дакъасса чарттангу цахрасса усттарнал ччаврил кьадру кIул хьусса хханссия: ца хьхьуну, циняв шанай бунува, ххяллуя Аьйнилавл къатлухун къаттаксса кьун багьну бия. Га чIирайн щун кIива кIиссаксса кIану ливчIун бия. Къатлуйгу, оьрчIайгу цIими бувну тIий, кIюрххил, тамашалий бавцIусса жяматгу ялугьи бувну, Аьйнилавл кьунттуйн тамансса ппайрду куна.

Аьйнилавл къапу мудан аьнт бувнува бикIайва. Нузайн щукун, хъунмасса гюнгутIул дяв-дяв учайва, ганилва хъирив кIий, къатлувугу чIивисса гюнгутIи зяр-зяр тIун бикIайва.

Ленкораннай, Азербайджаннаву къалайчину зузи чIумал чяй нахIу ларчIсса Аьйнилавл, чал дикIухун хъюрурал ччатIгу канай, самовардануцIухсса баннин, цама ганал шяравучунаягу чансса бусан бур.

Аьйнилав ва Барзулав чIаххул бия. Барзулавл къатталу чухъа лирчуну дия. Чухъа щашлай жагьилсса душ Бадрижат бия. Бурли муркъавух тиха личин бавай, ххутIи битавай, къачи рищавай, душ даши бизанну булукьуну бия. БакIралгу ххуйсса, кагу дирисса га жагьилтуран ччянива хIисав хьуну бия. Амма мугьисалтрай дакI къадаркьусса Барзулавгу, Аьишатгу, жул душ ттигу чIивиссар тIий, ссавурданий бия. Гайннан кIула щала душнил кьадру.

ЧIахху хъами, мачча-гъанми чухълухунсса дурну бувкIун бия. Ппиринжрал накьлил оьрту, личча ва ччатI яттил нисирал бюкь, хIанттил гьарацIи — ду-дунал ду-думур.

— ТIайлабацIуртту!

— Гьай аммин!

Аьишатлул дуркI-дуркIмур циняннайх дачIайва.

Чухълухун хъами-оьрчI хавардайн батIайва. УчIайва Барзулавл буттал ссурахъу, угьара хьусса Къадарангу.

— Кураллаву хъу хъинну хъанай дур тIар.

— Аман хъинача, жучIавагу къама кьюкьин.

— Аман гьашинусса ссавгу къадирния.

— АхIмади Басират бугьан хIадур хъанай ур тIар.

— Бугьлагьигу къауллай, булача: къааьламат бурхха.

— Кьини къалашлай.

— Хъун Рамазан баргъ лавчIун уссия, къаличIанссар, тIар.

— Аман мюрщисса оьрчIая къахъинахха кьай.

— Ганжалий ххюцIала аьхъарачу бивну, куннал-ку ххаржантирттах кьукьари бувну бур тIар.

— Ал ци дянив диявав?

Щалла дуниял хъюлчу-кIутIу дуллалисса цалчинсса империалист дяъвилул чIу вай хавардаву бакъая.

— Гьурала, тти жува гъалгъатIийнма бикIаннув? ОьрчIангу мяърипат за лахьхьин, Къадараннуйгу яржа битияра, — куна ахиргу Аьишатлул.

Бадрижатлухгу ялугьлай, аман арснан буцин тIий, пикрирдайсса Къадаран ццах укуна:

— Яр на цир бусайсса, — тIий чансса къанза бувна.

— КьаикIуча, бусила, ласнал буттал ссурахъуй, вих вичIи дишин хIаз бикIайча, — тIий Аьишатлул адаминал маз итххяххан бувна.

— На ацIния мукьра-ххюра шин хьусса оьрчI ура. Ниттил гьич игьа лаган къаитара: Къадаран къатта баши, лах бича; Къадаран, гъаттаран за дича, чу хIачIан ба; Къадаран, къав ххилахху, гьарахъун насу. Тти ва къиялуву къаикIанна, бигьану икIан, уччиннин лачIал ччатI канан Ттарачамаллавун гьанна куну, шавату ливхъра. ТIантIия гьанах ялавай урувгсса чIумал, ккунуккирттал хъурзилугу мукьавну, гила ларай на щарсса най дия. Мюрш кьайлух даргал цIивккуну бия. Ухьвай куну, хъурзилугу дучIан дурну, щядиркIуна. «Аман, бавал, ина инавалу чунайра?» «Най ура Тарачамаллай лачIал ччатI канан». «Бавал дурсса лархьхьу накьлихун инил къяс хъинссияхха». «Ниттин чансса дунугу хьусгу лякъин аьркиннихха». «Гьу! Хъина, хъина. Ххуллухъин баннав». Дигьагу ларгун, щарсса дачлан диркIуна. «Ачула, бавал, ва хъурзилу ттуйн гьаз да». Кьус дирккса щарссанийн гьаз дурсса хъурзилу лахъ хьуну диркIун, туща га щарссанил бакIрайх щяв дагьуна. Ку, бунива гъавгъун, гъюжу бувккун лавгуна, ку гьанах ялавай, къакъунт хьуну, левххун бавчуна. «Вав-шав, ина оьнкьучIул ивчIивуй, баван мюнпат къашайсса вия ттун хайр ккаккайссияв!» — куну, хъирив хьунни, нагу, ца гьинта хьуну, акъа-къатIа хьура.

ХIапIрахъ тIахIунттив даххан нанисса бархъарачунал хъирив лавунна. «Парачив улахърайн бичин кумаг бала, виричуй», — укунни. Цал ттуккуйн бичлан бивкIру. Хаварсиздан канища ливчуну, ттухьмур парачи щяв багьунни, танахьмургу, байгьин къавхьуну, вамунийх бивщунни, тIахIунттая ца ччар хьунни. Ливхъунна — хъирив хьунни. Хъярбахьхьун ивсса чIумал, махъунай урувгунна — бархъарачу хъирив лаявай. Микку хIап-хIапгу тIий, жуйн ца бала ккаччал биллан бивкIуна. ТалихIиннан, на санавагу къаувну, циняв бархъарачунайн ххявххуна. На, ца ппалав увххун, чIираккутIух ялугьлан ивкIра. Бархъарачу ккаччал гьанагьи увну ия. Тиха цаннил, шиха цаннил парча буцлай, рахIу лиссари хьуну бия. Укунгу, тукунгу бархъарачунал на къаитанссияв, рахIу хIаз бивзун, ккаччал кумаг къабувссания.

Нигьал дакI хъякусса на ппалату ччя-ччяни циван укканссия. Ахттакьуннай ца щарсса дурххунни, ттуя хIучI кунни.

Ина цура, циссара?

Ттунма ччай бивкIмур, бакIрачIан бувкIмур бусав.

— Нану туну ттучIа къазахъ икIу.

— ИкIанна.

— Амма вила бавал тIимур къабайсса ина на тIимур буллан икIайссарав! Вийн вихшала дишин бигьарив!

— ВичIа на хъинну зунна.

— Хъинни, — куну, щарссанил на пила хьхьичIа зун ивтунав.

— Тти на гъансса щарссанил кIурукъатлийн гьаннача, ина ва уршагу бища, аьнакIул оьрчIругу барзул ласун мабитара, къатталу къашавайсса оьл буссарча, бивкIларча, гагу ва ххаржандалух бихха, — куну, шанна-шанна даву архIалла дуллан нагу кьаивтун, щарсса ларгуна.

Бишлай ура урша, бищавай бурив ххал бан, бартликIу ччя-ччяни гьаз дара, рущара. Цакуну барзу ххявххун, ца аьнакIул оьрчI лавсун лавгунни. Тти ливчIмирагу яданнача, куну, оьрчIал чанну аьнакIулссаннуцIун дахIав, хъювун ита бавкьуну, зума нара дургьуну ура. Цаппара хIал хьувкун, аьнакIул ва оьрчIал чарсса ссавния зурчIайтIун диркIунни. Барзу нигьа бусан буллай, авара хьусса ттуща хатIалий урша чурттурдайх ккуру лавгунни. Чурттурдай, хъюву дирщунакIлил, лагаврил оьрватIал ччар хьунни. На гайннул дардирай уна, аьнакIул авладгу ссавния бат хьуну бия. Тти ва оьлвагу цукун бурив ххал баннача куну, къатталун лавгра — бивкIуну. Бивххуссия учин, ана-анаварну бакI личин дав. Ургарча — гагу ттукку, оьлгу — мяйжаннугу бивкIуну. Утти ттул бурчу шиккува личIайссарча, куну, бавачIанмай ака бав. Ай шаппаймур ххуллу тIайласса, бигьасса бивкIун бияча, ай бавал укумур рахIатну бан шайсса бивкIун бияча!

Къадараннух вичIи дирхьусса хъуними, ницIавух хъангу хIала хьуну чIалай, пиш-пиш тIий бия, мюрщими а-а бавхъун иттав ялугьи бия.

* * *

Ца чIумал, ваниннин мяйра-ацIра шинал хьхьичI Барзулавгу, Аьишатгу Гъумукун базаллувун лавгуна. Лахьхьува мугьалттул лавсун бувкIун, Аьйнилавл ва цала къатрал дянив кIичIираву бавцIусса кьунттуй Барзулавл мяйра шинавусса Бадрижат щябивтуна:

— Ванияр хъуннасса аьш чарий дишин ттуща къахьунссар. Ма, ва ччатIгу канай, жу бучIаннин ва чария сукку машара.

Цаппара хIал хьукун, кьунттучIан Аьйнилав укIуна. СсихI-чIитI дакъа, лавсун, сусул къав кунма, душ тийнмай, цила къатрал чIиралу бивхьуна. Яла кIюйлийн цаппара пуй-пуйгу куну, бург кьунттуйн дулукьин дуруна. Ссятрагу хьуннин Аьйнилавл хъюву буттукьри кунмасса чарттал мурс хьуна. Нузругу махъуннай ларкьуну, шавай увхсса Аьйнилав та кьини ххишала кьатIу къаувккуна. Ахттая чул хьукун, Барзулавхъаннийн Къадаран увкIуна.

— Хула, ссурахъуйл арснал душ, ци зий бура? Нину-ппу чури?

— За къазий бура. Базарлувур.

— Га кьун щил бувтIур?

— Аьйнилавл.

— Буттан кIулссарив?

— КъакIулссар. ЩилчIав ка къащун, на ганий щябивтунав.

— Гьи танал та чIирттарацIун эзрияил лачIивуй. На байссархха танилсса, — адамина, тIанкI-тIанкI куну, чурттурдайх увчIун, Аьйнилавхъал чулинай лавгуна.

— Да Аьйнилав, тIитIа ва нуз, — Аьйнилавл къану Къадараннул хъюлчу-кIутIу бувна.

ДарвазалучIан цучIав гъан къавхьуна: Аьйнилавн кIула, нуз тIитIирча, цанма ци шайссарив, Къадараннунгу бувчIуна, Аьйнилавл дарваза аьч къабаншиву. Къадаран цIунилгу Барзулавхъаннийнай лавхъуна.

— Да, Аьйнилав, ина тти ларзулуннагу къадукканнав?

— Да, уккарча личIи ина ци баннакьай? — Аьйнилав куклуну къатлува ларзулун ливчуна. Танал бакIрай лувату сурданул ккарк бусса, ялтту лухIисса махмур бавкьусса шиш-кьяпа бия. Тукунсса кьяпа Лаккуй щийчIав къабикIайва. Лахъсса, битавсса чурххай чиллу-чухъа, арцул мухIлу-ххаржан, ляхсиламантту хъиину даркьуну дия. Та асвавраву Аьйнилав парадрайсса военный министр хханссия.

— Инара адимина духьурча, га кьун на шикку уний бутIивияв. Вин мюрщими бигьа бивзунав?

Цайнна кIилла щарссанил цIа лархIукун, Аьйнилавнгу сси бивзуна:

— Инара ци гьунарданул заллу ххай дура; га кьун кунна, на ина инара рутIайссара. Ина танин ламус агьлин ккалли булланна?

— Туну, кьули кунна, мивара кьуркьу къатIий, кьатIурдай дукку.

— Уккарча, вияра али хьунссар.

— Нигьаусил хъун ттархь! Тти на уххунна, махъру бухлавгунни. Хъами кунма, лахъунтту буллай хIаз бакъар. Нану закканттах цахъис дялахъру даннуча, кьатIурдай дукку.

— Къананна. Вана бакI сагъну. Биллан бикIайсса ккаччиври.

— Тава тагуния хьуна акьинссара — нагу вия аьппаси банна.

Душ вай кIиягу адиминал цила хьхьичI бивхьусса театрданий махIаттал хьуну ливчIуна.

Ахттакьунмай базарлува нину ва ппу, кьатIату гайннал уссулссу бувкIун, Аьйнилавхъал ларзулун бюкьру бачин бувкун, кIанин цила тамаша хъама бивтуна: цилами тIайла бакъа чIалай, чIуну къаччан бивкIуна.

ЧIахху-чIарахнал, бюкьу-аьй дурну, хъуни къужри хIала хьукун, къалмакъал кьадагьуна. Та хьхьуну кIивайвагу чIаххул тIааьн бакъа шанухьхьун лавгуна.

КIюрххицIуна Аьйнилав юзбашинал хъун ларзулун лавхъуна.

— Ссалам аьлайкум, МахIамма, ивзрав!

— Ва аьлайкум ссалам, Аьйнилав, инагу ивзрав.

Ххишала ссихI дукканнин, куя канихьсса чухълул куямур ссимиялттуя ца-цаних ласлай, Аьйнилав чарил бюкьру МахIаммахъал лахърулий бихьлан ивкIуна:

— Ва пIявла Оьмари, ва оьрус Барзулав, ва Мавла, ва КъантIа ПатIимат, ва ххюнххуматIи бакъа ПатIимат, ва ури Муъминат, ва Аьи-хъаза, — укун тIий чивчуну, Аьйнилавл гьарца чарийн чагъар ширишрай лачIун бувну бия. — Ва куццуй хъун ляхъиндалул ттул къатлувун чарттал лачIун дурунни. Ахир, цIакь бунал бакъама ивчIа тIий буссарив?

— ЦIакь бунал бакъама ивчIа тIий бакъассар, на гайнналгу га мархха ххартI банна, шава акъанал хъус шава унал хъямала да, тIийгуния бакъахьунссар. Ина цана аьщун душгу ялу щябивтсса ганал кьун бутIайсса?

— Яр га ганал уксса ттулгуяхха.

— Мукун тIий аьрзирай ттучIан цан къаувкксияв туну? Лап, ттун кIюрххилссаннун бюкьал чIанну дурцIун увкIун ур. Ласи вила тайгуча, акъа хьу шичча. Укун цал цала юртгу бутIуну, яла аьрзирдайгу букIлан бикIай.

* * *

Ссуттихунмай Барзулавхъул ччар дурну бия. Октябрьданий, гьантта гъелисса буну, марч бакъая. Ччар гьуйин къахъанай, кIива къянтIугу бувну, гьунтти гъасу ягу хIукъу букканнин ттарацIра кьариртуна. Инсанная, хIайваннуя мугъаятшиврун, Аьишат маркIачIанмай ттарацIу бурган лавгуна. Цакуну цинма цирив ккавксса-къаккавксса, ссаллив чIу бавсса-къабавсса ганища лаласун къавхьуна.

ТтарацIалу хьулухра дунугу, хIатталугу арх дакъа дусса дакIнин багьну, Аьишатлувун хIучI буххуна.

— Ссурахъуйл душ, бусан начсса къел хьуну урача, аллагьнал ххуллий, ина хьумунийн къабивну, жунния ттул янна ласун насу.

— Аьйнилав урав?

— Урача, шинмай машара: на янна ххяхха лирссуну ура.

Хьумур цIуххин Аьишатлун адав хьуна.

— Агь вил къаттай, нигьабусаврил дакI хъячавай лирчIуннихха.

— Булу, уссал, лажинни, на тти аьхълан ивкIуннача.

Цахъис хIал шайхту, Аьйнилавл янна Аьишатлул ччантIулухуи дирчуна.

Жува ссава ци бучIанссарив къакIулну, ссаха-ссаха бунугу зун бикIару. Тарсъсса чувгу къювинсса къабукканнав. Ургу тти кьун бутIаву ссайн бувккун бурив.

Аьйнилав Къадараннун базаллувун най ккавккуна. Аьрххивагу бакъанма, чирилун чугу бувгьуну, танал хъирив ваналгу Гъумукун бивгьуна. Ахттакьунмай Къадараннул базарлувусса шама мюахъиричунайн микIитIанханалувун оькуна.

— БуцIа жун ца-ца кучча, — укуна танал чахир даххухь. — Була ца-ца кабабгу. Утти, уссурвал, Аьйнилавлгу ттулгу бансса чансса ихтилат буссарча, шаппай нанини, зу махъун багьияра, дянив машару, хьурча зуйнагу иянна. Тти бюхъайссар зуща зула иширттай гьан.

Арантал кьатIуппай бувккуна.

Ххуллийх цучIав архIал къаивзуна. Цаппара хIал хьукун, Аьйнилавгу хъирив лавуна.

— Ссалам аьлайкум, — буллуна Аьйнилавл.

— Ва аьлайкум ссалам, — лавсуна Къадараннул. — Аьйнилав, ина на, шанна шинай шавай къаучIайсса Къаду тIий, Барзулавнайн лахъуни уллай ивкIун ура. Вин на цукунсса адиминарив та Баршлийсса чIумалва къакIулссияв?

— КIулссия, — куна Аьйнилавл кIира-шанна мяъналий. Та чIумала, шикку вай хьуна бакьин урчIра-ацIра шинал хьхьичIва, Аьйнилавл чай, Аьйнилавл ярагъуннищал та усттарну, Къадаран чагуртну, Баршлий къалай дуклан лавгуна. Утту ивхьусса шания цана ччитари акъа къаизавай, кьатIату дувсси бавтIуну чIумуй зана къашавай, ляркъумургу дуркуну учIавай, чагуртнал усттар оьцIуцIаврил угьан увна.

— Укун къаххуйру, жува личIи хьунну, — укуна ахиргу Аьйнилавл.

Хьурча хьунну, шайссару, — кьамулшин дуруна Къадараннулгу.

— Ачу туну, — Аьйнилавл ванан дагьайсса арцул, къалмул, янналул хъис-кьитI личIи дуруна.

— Мукун къашайссару. ЛичIи шайсса куц ттун кIулссар... — Ва вин, ва ттун, — ришлай ххаржандалух пурш, лаччибуту, ххуржинтту, ляркъусса янна — гьарзат кIиххялирссуна. — ЛичIи шайсса укунни.

— Хъинни да, мукун хьунну, — къаавара дуруна Аьйнилавл. Къадараннунгу ссивагу тти мунийн бивзуна.

— Укунгу къашайссару.

— Ттигу лирчIусса цичIар духьурча, мигу дачIи да.

— Ина на арандалийн учIан дакIнийвагу акъана, му вила балчаннуй шилун уцав?

— Уцав.

— Му куццуй буртти ивтун кIийнайгу иян я.

— Уванна.

Мяйжаннугу иянгу увна. Тана та чIумал Баршлий куна, Къадаран тти шиккугу тарс авккуна:

— Вин дакIнийрив, жува бан бумур дяъвигу бувну, ца биян ливчсса?

— На иллай акъара.

— ИянтIиссара. На иллай чIалай урив?

— Ттун къачча.

— Ва куццуй ххуйсса мархь вийх бищун хIайприча, нануварч закканттах дялахъру дан.

— Да кьаикIула уссил...

Щарссанин захIмат къахьун, кьассаврая ларсъсса ччаннал ликри каруннихра гъагъайсса, загълунсса Къадараннул тачIав щийнчIав икъавсса, иян дакIний бакъасса Аьйнилавнайх бакъагьай кьини дуккан дуруна. Янна ххяхха дурккуна, чайгума мурхьхьал щялкьри багьуна.

Ххишалдаран ялун бивсса мюахъияхьгу:

— Да тти увххунначакьай, на угьара — зу арантал бакъарув? — укуна. Мюахъи, ттигу икъаллан, Къадарангу увцуну лавгуна, хъирив гъюжу увксса Аьйнилавгу авчуна. Гьунтти кьини Мюахъгу куннаяр куннал чIюлугу буллай, ихтилатвагу Къадараннул Аьйнилавная «аьппаси баврия» бия. Амма хъянния ция, тайннан Аьйнилавнал канин ппай тIун бия. Чунай нарчагу, танащал танал оьрчI икIайва, оьрчIахьгу, хъаралун бувтусса чантайлуву кьютIилу, чIутI бикIайва. Щил хъув багьну чару бухьурчагу, Аьйнилавл га куццуйн бувцун, марщай бишайва, чу ххуллий чIира левкьун бухьурчагу, Аьйнилавл га бакьин байва.

— Бяйкьусса уммат, авлиясса дуниял! Ина парандарал дюкьивуй! — тIий Аьйнилав дунияллия багьавай аьсий хьуна.


Продолжение скоро...

Мудрость дня

Жизнь прекрасна...

05.08.2020 • Мудрые мысли

Жизнь прекрасна, когда творишь ее сам. Софи Марсо ... Читать далее

Мы ♥ Ислам

Мы в Telegram

Самые читаемые