Печать

Мультикру ххал дуллалисса душнил реклама дайдишайхту, рязи бакъа учай:

- Дадай, реклама дакъасса телевизор машан ласияра...)